Dao-Lưỡi dao-Kéo-Thước

Dao rọc giấy
Dao rọc giấy
Lưỡi dao
Lưỡi dao
Kéo
Kéo
Thước
Thước